Jak odstąpić od umowy deweloperskiej?

Ustawa regulująca relacje nabywców z deweloperami, czyli ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wskazuje na konkretne sytuacje, w których możliwe jest odstąpienie od umowy.

Zgodnie z jej treścią nabywca ma prawo odstąpić w sześciu przypadkach:

1) jeżeli umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których  w art. 22 ustawy deweloperskiej ;
2) jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, które nastąpiło pomiędzy doręczeniem prospektu a podpisaniem umowy deweloperskiej;
3) jeżeli deweloper nie doręczył prospektu informacyjnego albo informacji o jego zmianie;
4) jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej;
5) jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy;
6) w przypadku nieprzeniesienia na nabywcę prawa własności w umówionym terminie.

Warto zwrócić uwagę na pierwszy z punktów. Ustawodawca nakłada na dewelopera zawarcie w umowie deweloperskiej określonych elementów. Są to m.in. informacja o zgodzie banku na bezciężarowe wyodrębnienie lokalu i jego przeniesienie na nabywcę, o oświadczeniu o odbiorze prospektu informacyjnego, terminy odbioru, warunki odstąpienia, informacje o numerze pozwolenia na budowę, czy tak oczywiste jak oznaczenie stron, działki i usytuowania lokalu. Z przepisem warto zapoznać się szczegółowo, bo może okazać się, że któryś z elementów nie występuje w zawartej umowie deweloperskiej.

Pierwsze pięć przypadków pozwala na odstąpienie od umowy deweloperskiej w ciągu 30 dni od jej zawarcia.
Jeśli chodzi o przypadek szósty, a więc nieprzeniesienia w terminie nabywca ma prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy deweloperskiej nabywca musi wyznaczyć deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie prawa własności, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od tej umowy. Jednocześnie nabywca zachowuje roszczenie z tytułu kary umownej za okres opóźnienia. Nawet jeśli dojdzie do takiej sytuacji, że stosunkowo krótko po zawarciu umowy deweloperskiej (jednak po upływie 30 dni) okaże się, że termin przeniesienia własności lokalu nie będzie zachowany, nabywca musi czekać do wskazanego w umowie deweloperskiej terminu na przeniesienie własności i wyznaczyć dodatkowy termin 120 dni na przeniesienie prawa własności, po którym odstąpi od umowy. Ewentualnie, chcą, żeby to  Deweloper odstąpił od umowy może nie opłacać kolejnych transz. Wtedy to deweloper będzie miał uprawnienie do odstąpienia.
Katalog ustawowych powodów odstąpienia nie jest zamknięty. Poza wymienionymi przesłankami wypowiedzenia strony w umowie mogą wprowadzić inne przypadki, w których odstąpienie jest możliwe określając ich warunki.

Jak odstąpić od umowy?
Odstąpienie jest czynnością jednostronną. Ze względu na fakt zawarcia umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego, również odstąpienia wymaga tej formy. Oświadczenie o odstąpieniu musi być skutecznie doręczone drugiej stronie.  W przypadku, gdy został złożony do księgi wieczystej wniosek o wpis roszczenia o przeniesienie własności odstępując od umowy, nabywca musi wyrazić zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości. 

Konsekwencje odstąpienia
Skutkiem złożenia oświadczenia o odstąpieniu jest traktowanie umowy jako niezawartej. Jeśli lokal albo dom został już nabywcy wydany, ten musi go zwrócić. Zachodzi także obowiązek rozliczenia nakładów oraz innych wzajemnych roszczeń.