Kiedy wykryte wady lokalu uprawniają do odmowy odebrania lokalu?

Dokonanie odbioru od Dewelopera jest czynnością niezwykle istotną a niestety wciąż dość mocno bagatelizowaną przez nabywców. Choć okres rękojmi wynosi 5 lat, to właśnie wtedy jest dobry  moment na zgłaszanie niezgodności lokalu z ustaleniami wynikającymi z umowy i prospektu informacyjnego. W zależności od wagi wady i można wymóc na Deweloperze obniżenie ceny, naprawienie wad albo wykonanie prac dodatkowych. Przede wszystkim jednak, od chwili dokonania odbioru na nabywcę przechodzi ryzyko utrzymania rzeczy.

Kiedy nie odbierać?

Nie zawsze trzeba podpisywać protokół odbioru i przejmować lokal od dewelopera. Jeśli lokal wykazuje wady istotne można odmówić podpisania protokołu. Tylko w przypadku takich możliwa jest odmowa. W ustawie deweloperskiej brak jest definicji co do tego jakie odstępstwo od umowy traktować jako wadą istotną. Chodzi o wady objawiające się w istotnych różnicach względem przedmiotu opisanego w umowie i prospekcie, uniemożliwiające korzystanie z lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem, jego prawidłowe funkcjonowanie i znacznie obniżających jego wartość rynkową. W praktyce są to: znaczne różnice w powierzchni, brak okna, brak balkonu, czy brak pozwolenia  na użytkowanie. Tak długo, jak wady istotne nie zostaną usunięte Nabywca może nie przejmować lokalu. Nieprzejęcie lokalu z przyczyn leżących po stronie dewelopera finalnie będzie zaś prowadziło do możliwości odstąpienia od umowy.

W przypadku wad nieistotnych uprawnienia do odmowy odbioru nie ma, co jednak nie pozbawia nabywcy dochodzenia swoich praw. Nabywca wprawdzie lokal przejmuje, ale zachowuje możliwość dochodzenia roszczeń od dewelopera z tytułu rękojmi. Choć jest to trudniejsze do udowodnienia, to nawet gdy w protokole odbioru nie zostaną wskazane wszystkie wady , nabywca może dochodzić swoich roszczeń. Co istotne, jeżeli wady zostały ujawnione w ciągu roku od odbioru, domniemuje się, że istniały również w  dacie odbioru. Oznacza to, że ciężar odpowiedzialności za wady jest przerzucony na dewelopera, chyba że ten udowodni, że powstały wskutek działania lub zaniechania nabywcy.