Nieruchomość ma wady, jak zareagować?

Podstawowym zabezpieczeniem nabywcy lokalu od Dewelopera jest tzw. ustawa deweloperska, umowa deweloperska zawarta w formie aktu notarialnego oraz prospekt informacyjny. Umowa winna być zgodna z prospektem i spełniać warunki ustawowe.
Pod pojęciem wad rozumie się zarówno wady prawne jak i wady fizyczne. Wady prawne występują na przykład, gdy lokal obciążony jest prawami osób trzecich. W przypadku lokali nabywanych od dewelopera zdecydowanie częściej mamy do czynienia z wadami fizycznymi, czyli niezgodnością lokalu z umową.
Czynnością, w trakcie której najłatwiej zgłosić wady jest odbiór techniczny, który przeprowadzany jest przez dewelopera i nabywcę. Z czynności tej spisuje się protokół, w którym nabywca może zgłosić wszelkie dostrzeżone wady. Warto więc, żeby odbiór dokonany był przy udziale osób z uprawnieniami budowlanymi i właściwie udokumentowany. 
Niewpisanie wszystkich wad nie wyłącza możliwości domagania się ich usunięcia już po spisaniu protokołu, ale wtedy teoretycznie deweloper może twierdzić (w zależności od tego czego dotyczy), że powstała już po przekazaniu lokalu. Spisanie wad w protokole nie jest też jednoznaczne z ich uznaniem przez Dewelopera. Do zgłoszonych wad Deweloper musi się do nich odnieść w ciągu 14 dni od daty podpisania protokołu, akceptując je, odmawiając uznania oraz przyczynach odmowy, a w terminie 30 dni usunąć uznane wady. Może też wskazać, że usunie w innym terminie ze podając przyczyny opóźnienia. 
Wady mogą być istotne albo nieistotne. Wady istotne to na przykład brak okna, brak drzwi, czy znacznie mniejsza powierzchnia niż ustalona w umowie. Wady istotne uprawniają do niepodpisywania protokołu, a w konsekwencji , w razie ich nieusunięcia nawet do odstąpienia od umowy. Wady nieistotne nie. Nabywca może domagać się usunięcia wady, a w braku usunięcia obniżenia ceny. Gdy cena została już uiszczona może żądać zwrotu jej odpowiedniej części. 
Niezmiernie istotne jest, żeby gromadzić dokumentację dotyczącą inwestycji. Może okazać się, że Deweloper nie uzna wady i będzie dążył do zawarcia umowy przenoszącej własność. Jeżeli pomimo zgłoszenia wad przystąpimy do podpisania umowy przenoszącej własność, w której oświadczymy, że wad nie ma, nasze uprawnienia co do zgłoszonych wad wygasają. Uprawnienia z rękojmi bowiem wygasają jeżeli nabywca wiedział o wadach nabywanego przedmiotu. 
Bywa, że wady ujawniają się po odebraniu mieszkania czy nawet po przeniesieniu własności. Wówczas należy skorzystać z uprawnień z rękojmi, o których mowa w rat. 556 kodeksu cywilnego. Uprawnień wynikających z rękojmi nie można wyłączyć ani ograniczyć w relacji z konsumentami. Okres rękojmi rozpoczyna bieg od daty przejęcia lokalu. 
Jak wynika z powyższego niezmiernie istotne jest zapewnienie profesjonalnej pomocy na etapie przekazania i odbioru lokalu. 
Nasi fachowcy skutecznie pomagają w profesjonalnym przeprowadzeniu tych czynności.