Odbiór lokalu od dewelopera – co powoduje

Odbiór lokalu albo domu wybudowanego przez dewelopera to czynność niezwykle istotna w inwestycji deweloperskiej szczególnie z punktu widzenia nabywcy. Niestety w dalszym ciągu bywa bagatelizowana. 
Dlaczego ta czynność jest tak istotna? Przede wszystkim dlatego, że w trakcie tej czynności spisywany jest protokół odbioru, w którym nabywca wytyka deweloperowi wszystkie dostrzeżone wady oddawanego lokalu. Po potwierdzeniu odbioru lokalu na nabywcę przechodzi z kolei utrzymanie lokalu i ryzyko jego uszkodzenia. Niezmiernie istotne jest, żeby odbiór deweloperski przeprowadzić profesjonalnie przy wykorzystaniu wiedzy fachowej tym bardziej, że niezwykle rzadko zdarza się, żeby w trakcie odbioru nie wykryto jakiejkolwiek wady. 
Zamów odbiór
Co powinno być w protokole odbioru?
Do protokołu wpisać należy wszelkie wady występujące w lokalu, zarówno istotne jak i nie mające takiego charakteru. Właściwe udokumentowanie daje możliwość domagania się usunięcia wad a w braku takiej możliwości obniżenia ceny. W terminie 14 dni od spisania protokołu Deweloper zobowiązany jest dostarczyć nabywcy oświadczenie o uznaniu lub nieuznaniu wad. W terminie 30 dni winien usunąć wszelkie wady. Jeżeli deweloper nie usunie wady w tym terminie, musi podać inny termin usunięcia usterek, wraz z podaniem przyczyn opóźnienia. Brak uznania wad otwiera drogę do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego. Istotne, żeby wpisać w trakcie umowy przeniesienia własności że lokal nie jest bez wad.
Niewykrycie wszystkich wad i niewpisanie ich do protokołu nie zamyka wprawdzie dochodzenia roszczeń od dewelopera, ale znacznie je utrudnia. Ten bowiem może twierdzić, że wada powstała po przeniesieniu ryzyka utrzymania rzeczy na nabywcę i mogła być przez niego spowodowana. 
Skutki niestawiennictwa na odbiór deweloperski
Niestawienie się na odbiór mieszkania może mieć bardzo negatywne skutki dla nabywcy. Nabywca po dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu w odstępstwie 60 dni ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej, pod warunkiem, że niestawiennictwo nie wynikało z siły wyższej.