Rękojmia a gwarancja w stosunku do dewelopera

Decydując się na zakup mieszkania albo domu od należy pamiętać o uprawnieniach wynikających z rękojmi i gwarancji. Nowe lokum nie zawsze jest bez wad, a te ujawniają się czasami po latach i nie sposób dostrzec je w trakcie odbioru technicznego. 
Uprawnienia związane z usunięciem wad przysługują zarówno w przypadku rynku pierwotnego jak i wtórnego. Przed zawarciem umowy deweloperskiej albo umowy sprzedaży w przypadku wyniku wtórnego warto zapoznać się z tym, co zapewnia nabywcy ustawa, a co gwarantuje sprzedawca.

Rękojmia a gwarancja. 
Oba pojęcia bywają ze sobą mylone. Rękojmia to wynikająca z ustawy odpowiedzialność sprzedającego względem kupującego za wady fizyczne i prawne. Wady prawne to na przykład obciążenie lokalu prawami osób trzecich. Wady fizyczne wady zmniejszające wartość lub użyteczność (krzywe ściany, nierówna podłoga), niezgodność właściwości lokalu z zapewnieniami wynikającymi z projektu czy prospektu (brak klimatyzacji, niższa jakość stolarki okiennej), wady wynikające z wydania lokalu w stanie niezupełnym (zmniejszony ogród, czy balkon, brak pomieszczenia przynależnego). W przypadku nabycia od dewelopera przez konsumenta nie można modyfikować ustawowych uprawnień na mniej korzystne. Rękojmia daje nabywcy możliwość żądania usunięcia przez dewelopera wady wynikającej z wadliwie przeprowadzonych prac budowlanych albo użytych materiałów. Jeżeli nie będzie w stanie tego zrobić, nabywca może zażądać obniżenia ceny o koszt usunięcia wady. Termin na realizację uprawnień z rękojmi wynosi 5 lat i liczony jest od daty wydania nieruchomości nabywcy. Analogiczny okres obowiązuje w odniesieniu do nieruchomości nabywanych na rynku wtórnym. Wykryte wady winny być niezwłocznie zgłaszane sprzedawcy.
Gwarancja jest dobrowolna, a jej zasady i okres ustalane są przez Dewelopera. Uprawnienia z niej wynikające są niezależne od tych z rękojmi. Nawet jeśli Deweloper nie udzielił gwarancji na sprzedane mieszkanie, albo ta już upłynęła można wystąpić z roszczeniami wynikającymi z rękojmi.