Zarządca i umowa o zarządzanie częściami wspólnymi przez Dewelopera

Podmiotem, który jako pierwszy prowadzi zarząd nowowybudowaną nieruchomością jest Deweloper. Wspólnota mieszkaniowa w takim bloku powstaje z chwilą wyodrębnienia pierwszego lokalu. Od tego momentu inicjatywa co do powołania zarządu leży po stronie właścicieli lokali.

Jak długo zarząd prowadzi Deweloper

Wykonywanie zarządu nieruchomością Deweloper zapewnia sobie w umowie z nabywcami. Nawet, jeśli tylko w pierwszym zawartym akcie notarialnym sprzedaży lokalu został zawarty zapis o powierzeniu zarządu deweloperowi, odnosi on skutek w stosunku do wszystkich kolejnych nabywców lokali.
Niejednokrotnie jednak w umowach zawieranych z nabywcami Deweloper zapewnia sobie możliwość sprawowania zarządu przez okres dłuższy niż do powstania wspólnoty bez możliwości jego odwołania. Takie działanie jest niezgodne z prawem. Zarówno sądy, jak i UOKiK stoją na stanowisku, że wprawdzie deweloper ma prawo do zarządu nieruchomością, ale przed powstaniem wspólnoty mieszkaniowej. Od momentu jej powstania zarząd może być powierzany tylko przez właścicieli (w sposób zgodny z normą art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali). W przeciwnym przypadku ogranicza zakres uprawnień właścicielskich wspólnoty mieszkaniowej, co jest niedopuszczalne.

Jak zmienić zarząd?

Narzucony przez Dewelopera zarządca może być zmieniony przez wspólnotę. Po jej ukonstytuowaniu stosownie do powołanego art. 18 Ustawy właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej (ust. 1). Zmiana ustalonego w tym trybie sposobu zarządu nieruchomością wspólną może nastąpić na podstawie uchwały właścicieli lokali zaprotokołowanej przez notariusza.). Od tej chwili zarząd sprawowany jest w sposób zgodny z wolą właścicieli.